Pistes de pàdel

Normativa de funcionament de les pistes de pàdel

No es permet menjar dins les pistes ni entrar amb envasos de vidre.

Per accedir a les pistes cal portar roba d’esport i calçat esportiu (no està permès el calçat amb tacs a la sola). No es pot jugar sense samarreta.

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult (major de 18 anys) que se’n faci càrrec en tot moment.

No es permet menjar ni fumar a  l’interior de les pistes

Cal respectar la resta d’usuaris.

Aforament màxim de 6 persones per pista, 4 dins i 2 esperant a fora.

No està permesa l’entrada i ús de material i implements esportius que no siguin del pàdel.

Cal deixar la pista i els seus voltants en bones condicions i lliure de qualsevol objecte.

Si es detecta qualsevol anomalia i/o desperfecte cal avisar a recepció.

La instal·lació no es fa responsable dels objectes personals que portin els usuaris.

La instal·lació no es fa responsable de les lesions que es puguin originar per la pràctica esportiva.

Queda completament prohibit impartir classes o entrenaments per personal que no sigui l’autoritzat per la instal·lació, pel qual no es permet l’entrada a les pistes amb cistells, carros de pilotes, conus o altres materials per impartir classe.

No es podrà saltar la red de joc a l’hora de canviar de camp per no fer-la mal be,s’hauran d’utilitzar les portes.

Sistema de reserva

Les reserves de la pista de pàdel es poden fer per telèfon, de forma presencial  o  on-line per la web.

Els abonats al Cem les Franqueses podran reservar la pista amb 72 hores d’antelació. Els no abonats ho podran fer amb 48 hores d’antelació.

El temps màxim de reserva de pistes podrà ser de dues hores consecutives.

Les reserves on-line es podran anular 30 minuts abans del inici, transcorregut aquest temps s’haurà de fer per telèfon o a la recepció.

S’establiran 15 minuts de cortesia per començar a utilitzar les pistes reservades, complert aquest temps sinó s’ha ocupat la pista, aquesta quedarà a disposició de la instal·lació per a noves reserves.

 

Funcionament per accedir a les pistes

El funcionament per accedir a les pistes serà el següent:

Reservar la pista.

Recollir la clau d’accés a la pista a la recepció del complex. La persona que ha realitzat la reserva s’ha d’identificar ( DNI, carnet de conduir, carnet soci…) i deixar alguna documentació.

Accedir a les pistes.

Retornar  la clau de la pista a recepció.

Fer el pagament del servei , un cop realitzat aquest, es retornarà la documentació lliurada.

Enllumenat artificial

Per utilitzar l’enllumenat artificial  cal recollir i pagar les fitxes de llum a la recepció .

Vestidors de les pistes de pàdel

Els jugadors que hagin reservat les pistes de pàdel tindran accés als vestidors 15 minuts abans i després de l’horari de reserva.

En cas de voler utilitzar altres espais de la instal·lació s’haurà d’abonar l’entrada puntual al complex.

Lloguer de raquetes i pilotes

Per poder utilitzar el material s’ha de deixar un dipòsit, el qual es retornarà en el moment de la finalització i pagament del lloguer.

La pèrdua o el retorn del material prestat amb males condicions, comportarà la pèrdua total del dipòsit.

Anul·lacions

La Direcció del Centre es reserva el dret d’anul·lar les reserves per motius de seguretat (condicions climatològiques…) i/o esdeveniments i actes puntuals.

Penalitzacions

La Direcció del Centre es reserva el dret de penalitzar el mal ús de les instal·lacions i del material, així com comportament inadequat, amb la restricció de l’ús de les pistes en el període de temps que consideri convenient i amb l’abonament, si es considera necessari, del import del cost del desperfecte.

Els  usuaris que reservin pista i no puguin fer ús de la mateixa a la hora acordada, hauran de comunicar-ho al centre o via on-line amb mínim de 30 minuts d’antelació o telefònicament. El incompliment de d’aquesta acció reiteradament  podrà ser sancionada  per la direcció, amb la prohibició temporal o definitiva d’accés al servei.